İnovasyon Kültürü Nasıl Yaratılır?

Günümüzde dünyamız, adapte olabileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim süreci gerek insanlar gerek şirketler arasında yoğun bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu rekabet ortamında başarı elde edebilmek için ise, çağın en önemli kavramlarından biri olan inovasyonu iyi anlamak ve inovasyon kültürünü oluşturabilmek gerekiyor. Peki nasıl?

İnovasyon Kültürü

Bir şirketi başarılı kılan nedir? Mükemmel bir strateji, müşteri odaklı yaklaşım, başarılı çalışanlar gibi listeyi istediğimiz kadar uzatabiliriz. Oysa tüm bunlara ek olarak zirvede duran bir terim var: Yenilikçilik.

Fortune 500 listesinin 1955 ve 2019 versiyonlarını karşılaştırdığımızda yaklaşık 65 yıl sonra yalnızca 52 şirketin listede varlığını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu karşılaştırma inovasyonun önemini algılayabilmek için oldukça yeterli görülebilir. Peki, başarılı inovatif ürünler üreterek başarılı olabilmek için inovasyon kültürü nasıl oluşturulabilir?

1- Güçlü ve Özgür Çalışanlar

Çalışanların inovatif düşünebilecek motivasyonu yakalayabilmeleri için kendilerini özgür hissetmeleri gerekir. Ancak bu özerklik içerisinde çalışanlar bağımsız bir şekilde düşünerek sorunları çözmek için yeni yollar bulabilirler. Her konunun yöneticilere danışıldığı, son sözü daima yöneticinin söylediği çalışma yönteminde çalışanlar inovatif düşünecek fırsatı bulamazlar.

2- Başarısızlığın Tadını Çıkarın

Bir şirket asla başarısız olmuyorsa, muhtemelen hiçbir yenilik yapmıyor anlamına gelir. Güçlü bir inovasyon kültüründe başarısızlık kaçınılmazdır. Çalışanların da bu başarısızlıkları göğüsleyerek hata yapmaktan kaçınmamaları, hata yaptıkları takdirde işlerinden olmayacaklarından emin olabilmeleri gerekir.

3- İnovasyonun Tekniği Bilinmeli

Yenilikçi fikirler çoğu zaman fikirden ibaret kalır ve eyleme geçmezler. Bunun sebebi olarak fikir sahiplerinin inovasyonun tekniğini bilmesi gerekir. “Nasıl yaratıcı düşünülür? Fikir nasıl ortaya çıkar? Fikir nereye nasıl gönderilir? Fikirde emin olunduktan sonra harekete nasıl geçilir?” gibi soruların cevapları bulunamıyorsa, çalışanların eğitime ihtiyacı olduğu anlamına gelir.

4- Fikirler Karşılığını Alabilmeli

Bir çalışan inovatif bir ürün ortaya çıkardığında bunun gerek maddi gerek manevi karşılığını alamazsa bu oldukça motivasyon düşürücü olacaktır. Tam aksine ödüllendirileceğini bilirse, daha iyi bir iş ortaya çıkarmak için daha çok çabalayacaktır. Bu çoğu zaman maddi getiriden çok takdir edilme arzusuna bağlıdır. Bu nedenle her çalışan, fikirleri kullanılarak üretilen çıktılarının karşılığını alacağından emin olmalıdır.

5- Kurumsal Girişimcilik

Kurumsal girişimcilik inovasyon için mükemmel bir yöntemdir. Fikirlerini sunduktan sonra ekiplerini kuran ve yönetimden bütçesini alan çalışanlar özerk davranır ve böylece fikirlerini ve bu fikirleri doğrultusunda üretilen çıktıları sahiplenerek başarılı olmak için çalışırlar. Bu nedenle her şirket kurumsal girişimciliğe önem vermeli, kolaylık göstermelidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store