Image for post
Image for post

Günümüzde dünyamız, adapte olabileceğimizden çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim süreci gerek insanlar gerek şirketler arasında yoğun bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu rekabet ortamında başarı elde edebilmek için ise, çağın en önemli kavramlarından biri olan inovasyonu iyi anlamak ve inovasyon kültürünü oluşturabilmek gerekiyor. Peki nasıl?

İnovasyon Kültürü

Bir şirketi başarılı kılan nedir? Mükemmel bir strateji, müşteri odaklı yaklaşım, başarılı çalışanlar gibi listeyi istediğimiz kadar uzatabiliriz. Oysa tüm bunlara ek olarak zirvede duran bir terim var: Yenilikçilik.

Fortune 500 listesinin 1955 ve 2019 versiyonlarını karşılaştırdığımızda yaklaşık 65 yıl sonra yalnızca 52 şirketin listede varlığını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu karşılaştırma inovasyonun önemini algılayabilmek için oldukça yeterli görülebilir. …

Dijital Garaj

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store